Urząd Miejski w Tyczynie
Herb Tyczyna
bip.gov.pl
ZARZĄDZENIE NR 61.2018 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz powołania komisji konkursowej.

ZARZĄDZENIE NR 61.2018
BURMISTRZA TYCZYNA
z dnia 12 lipca 2018 r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz powołania komisji konkursowej.

Na podstawie art.11 ust.2, art.13 ust.3 i art.15 ust.2 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (jednolity tekst Dz.U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) oraz art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

 § 1.

Ogłosić otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży z profilaktyką uzależnień”.
 

§ 2.

Ogłoszenie o konkursie stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia opublikować:

 1. w BIP-ie - www.bip.tyczyn.pl w zakładce Organizacje pozarządowe,
 2. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tyczynie,
 3. na stronie internetowej gminy- www.tyczyn.pl w zakładce Organizacje pozarządowe/ Współpraca z organizacjami pozarządowymi. 

§ 3.

Powołać komisję konkursową w celu zaopiniowania złożonych ofert na realizację zadań  określonych w § 1 zarządzenia w następującym składzie:

 1. Jadwiga Kłos - Sekretarz Gminy - Przewodniczący, 
 2. Dorota Michalak - pracownik Urzędu Miejskiego w Tyczynie - Członek,
 3. Krystyna Knutel - pracownik Urzędu Miejskiego w Tyczynie – Członek
 4. Krzysztof Klimasz - pracownik Urzędu Miejskiego w Tyczynie – Członek. 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 61.2018
Burmistrza Tyczyna z dnia 12 lipca 2018 r.

 

Ogłoszenie

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.)
 

Burmistrz Tyczyna
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych
z zakresu pomocy społecznej i ochrony zdrowia.

 1. Nazwa i zakres realizacji zadania

Zadanie z zakresu ochrony zdrowia pn. „Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży z profilaktyką uzależnień”.
Zakres realizacji zadania musi obejmować zorganizowany wypoczynek dla 20 osób dla mieszkańców gminy Tyczyn z profilaktyką uzależnień, trwający minimum 14 dni.
Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizacje tego zadania w 2018 r. wynosi 13 000,00 zł. Wysokość dotacji przeznaczonej na realizację zadania w 2017 r. wynosiła 0,00 zł. Zlecanie zadania odbędzie się w formie wsparcia jego realizacji.
 

 1. Zasady przyznania dotacji

O dotację może ubiegać się podmiot spełniający wymogi określone w ustawie z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.). Dotacja zostanie przyznana na podstawie wybranej oferty i zawartej umowy z obowiązkiem rozliczania się po wykonaniu zadania.
 

 • Oferta konkursowa powinna zawierać w szczególności: szczegółowy zakres rzeczowy zadania; termin i miejsce realizacji zadania; kalkulację przewidzianych kosztów realizacji zadania; informację o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej składającej ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne; informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł; deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.
 • Do oferty należy dołączyć: aktualny odpis potwierdzający wpis organizacji do właściwej ewidencji lub rejestru; statut organizacji; pełnomocnictwo do działania w imieniu organizacji (w przypadku, gdy ofertę lub umowę o dotację podpisują inne osoby niż umocowane do reprezentacji zgodnie z rejestrem).
 • Oferty należy składać na formularzu zgodnym z §1 pkt1 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2016 r., poz. 1300).  Kompletne oferty należy składać w terminie do 2 sierpnia 2018 r. do godz. 15.30 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Tyczynie, ul Rynek 18.
 • Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z napisem tytułu zadania. Na kopercie musi być umieszczony zwrotny adres.
 • Oferty złożone po tym terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone wnioskodawcy bez otwierania.
 • Oferty zgłoszone w ramach konkursu opiniuje komisja konkursowa powołana przez Burmistrza.
 • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 3 sierpnia 2018 r., według następującej procedury konkursowej:​
  • Oferty podlegają sprawdzeniu pod względem formalnym, pod kątem kompletności i zawarcia w nich wszystkich danych wynikających ze wzoru oferty i ogłoszenia o konkursie. Oferty niekompletne nie podlegają rozpatrywaniu i są odrzucane.
  • Oferty zweryfikowane pozytywnie pod względem formalnym są następnie rozpatrywane pod względem merytorycznym,  które komisja:
   • ocenia możliwości zrealizowania zadania przez podmiot zgłaszający ofertę,
   • sprawdza, czy podmiot spełnia wszystkie merytoryczne warunki realizacji zadania – wynikające z wzoru oferty i ogłoszenia o konkursie,
   • ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania – głównie w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
   • przy ocenianiu ofert wnioskujących o wsparcie zadania uwzględnia planowany przez organizację lub podmiot udział finansowych środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,
   • ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób realizujących zadanie,
   • uwzględnia planowany przez wnioskodawcę wkład rzeczowy i osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków organizacji i podmiotów realizujących zadanie,
   • uwzględnia analizę i ocenę zlecanych zadań zrealizowanych przez wnioskodawców w latach poprzednich, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość wykonania oraz sposób realizowania na ten cel środków,​
  • Komisja opiniuje rozpatrzone oferty i przedstawia swoją opinię Burmistrzowi.
  • Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert dokonuje Burmistrz.
  • Z przebiegu prac komisji sporządza się protokół. 
 • Termin realizacji zadań od  dnia 3 sierpnia 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r.
 • Burmistrz Tyczyna zastrzega sobie możliwość unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.
 • Wyniki otwartego konkursu ofert zawierające nazwę oferenta, nazwę zadania publicznego, wysokość przyznanych środków publicznych, ogłasza się niezwłocznie:
  • w BIP-ie - www.bip.tyczyn.pl w zakładce Organizacje pozarządowe
  • na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tyczynie,
  • na stronie internetowej gminy- www.tyczyn.pl w zakładce Organizacje pozarządowe/ Współpraca z organizacjami pozarządowymi.
Informacje o konkursie uzyskać można w UM w Tyczynie: telefonicznie 17 23 04 925 lub osobiście w pokoju 25.
powrot
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Tyczynie
WytworzyłKrystyna Knutel - inspektor2018-07-12
Publikujący Administrator Systemu - Admin 2018-07-12 14:13
Modyfikacja Administrator Systemu - Admin 2018-07-12 14:14
Urząd Miejski w Tyczynie
Urząd Miejski w Tyczynie, Rynek 18, 36-020 Tyczyn , tel. (0-17) 22-19-310 , e-mail: bip@tyczyn.pl
Wygenerowano: 17 lutego 2019r. 08:50:52
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.